Oferim també els serveis tècnics d'arquitectura per per iniciar, executar i finalitzar un projecte a nivell documental, control i de seguretat

Oferim serveis tècnics d’arquitectura per tramitar i obtenir aquells documents o certificats necessaris i requereixin d’un tècnic especialitzat.

Els nostres serveis inclouen:
 • Direcció de l’execució i direcció d’obra
 • Projectes d’execució d’obra nova, rehabilitació, ampliació, d’edificacions.
 • Legalitzacions
 • Projectes de demolicions.
 • Projectes d’activitat i control d’obres
 • Estudi i pla de gestió de residus.
 • Planificació, previsió de costos, entre altres mesures i gestions d’obra
 
 • Càlcul d’instal·lacions en l’edificació.
 • Coordinacions de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.
 • Redacció d’estudis i estudis bàsics de seguretat i salut.
 • Estudis tècnics (Plans d’emergència, memòries valorades, entre d’altres).
 • Taxacions, valoracions i informes pericials així com licitacions.
La nostra filosofia
Els valors de l’empresa es fonamenten en la satisfació del client, i per poder aconseguir-la cal treballar amb rigor, realitzant treballs de qualitat i ajustant el temps de realització de la tasca encomanada a les necessitats del client.